BADAVIE STARLIGHT

Badavie Konquestador x Badavie X'iting

Vetkl VG-2 SKK Göteborg Int 6/1-20
Vetkl EXC-2 SKK Göteborg Nat 5/1-20
Senkl 3 HP SvSR Älvängen Inoff 12/10-19
Vetkl EXC-2 SvVK Munka Ljungby Off 31/8-19
Chkl EXC-2 CK BT-4 SKK Ljungskile Nat 25/8-19
Vetkl EXC-1 CK SKK Ransäter Nord 27/7-19
Vetkl EXC-1 CK BT-3 SvVK Tånga Hed Off 15/6-19
Vetkl EXC-1 CK SKK Vänersborg Nord 8/6-19
Chkl EXC-4 SvVK Tånga Hed Off 8/9-18
Chkl EXC-2 CK BT-3 SKK Ransäter Int 27/7-14
Chkl EXC-3 CK BT-4 SKK Vänersborg Int 8/6-14
Chkl EXC SKK Göteborg Int 5/1-14
Ökl EXC-1 / CK / BIM / CERT / CHAMPIONAT SKK Ljungskile Nat 25/8-13
Ökl EXC-2 SKK Ransäter Int 27/7-13
Ökl EXC-1 / CK SKK Tvååker Int 12/7-13
Ökl EXC SvVK Tånga Hed Off 16/6-13
Ökl EXC SvVK Tånga Hed Off 15/6-13
Ökl EXC-1 / CK / BT-3 / CERT SKK Vänersborg Int 9/6-13
Ukl EXC-1 / CK SKK Lidköping Nat 12/5-13
Ukl EXC-2 / CK SKK Göteborg Int 4/1-13
Ukl EXC-2 SKK Göteborg Int 3/1-13
Junkl 2 / HP SVSR Torslanda Inoff 6/10-12
Junkl EXC-1 / CK / BIR / CERT SKK Ljungskile Nat 26/8-12
Junkl EXC SvVK Tammsvik Off 29/7-12
Junkl EXC SvSR Tammsvik Off 28/7-12
Junkl 2 / HP SvSR Tånga Hed Inoff 17/6-12
Junkl VG-2 SKK Vänersborg Nat 10/6-12
Junkl VG-1 SKK Lidköping Nat 6/5-12
Valp 3 SKK Göteborg Int 6/1-12