AZIZ ISAR

Aziz Cane Zadan x Aziz Vajahat

Aziz Isar

Chkl EXC SvVK Strömsholm Off 31/7-16
Chkl EXC-2 CK SvVK Upplands Väsby Off 20/3-16
Chkl EXC SKK Stockholm Int 12/12-15
Chkl EXC SvVK Strömsholm Off 26/7-15
Chkl EXC SvSR Strömsholm Off 25/7-15
Chkl EXC-3 CK SKK Köping Int 18/7-15
Chkl EXC-1 CK BIR CACIB SKK Österbybruk Int 30/5-15
Chkl EXC-3 CK SKK Gimo Int 13/9-14
Chkl EXC-1 CK BIM SKK Eskilstuna Nat 16/8-14
Chkl EXC-1 CK BT-2 CACIB SKK Köping Int 20/7-14
Chkl EXC-2 CK BT-2 R-CACIB SKK Österbybruk Int 25/5-14
Chkl EXC SKK Stockholm Int 8/12-13
Chkl EXC-2 / CK SvVK Enköping Off 6/10-13
Chkl EXC / CK SKK Gimo Int 15/9-13
Ökl EXC-1 / CK / BIR / CERT / CACIB / CHAMPIONAT SKK Högbo Bruk Int 8/9-13
Ökl EXC-1 / CK / BT-2 / CERT SKK Solvalla Nat 1/9-13
Ökl EXC-2 / CK SvVK Tammsvik Off 28/7-13
Ökl EXC-3 SKK Köping Int 21/7-13
Ökl EXC-1 SKK Avesta Nat 16/6-13
Ökl EXC-2 / CK / BT-4 / R-CERT SKK Österbybruk Int 26/5-13
Ökl EXC-2 SKK Västerås Nat 27/4-13
Ökl EXC-2 / CK SKK Kista Int 29/3-13
Ökl EXC-1 / CK / BT-4 / R-CERT SvVK Köping Off 17/3-13
Ökl EXC-1 / CK / CERT SKK Stockholm Int 16/12-12
Ökl EXC-3 SKK Gimo Nat 8/9-12
Ökl EXC-2 / CK SKK Eskilstuna Int 18/8-12
Ökl EXC-2 / CK SvVK Tammsvik Off 29/7-12
Ökl EXC-2 SKK Köping Int 22/7-12
Ökl EXC-2 / CK SKK Österbybruk Int 26/5-12
Ukl EXC-2 SvVK Köping Off 25/2-12
Ukl EXC-4 SKK Stockholm Int 11/12-11
Ukl VG SKK Gimo Int 11/9-11
Junkl EXC-3 / CK SvVK Lövudden Off 25/7-11
Junkl EXC SvSR Lövudden Off 24/7-11
Junkl VG SKK Avesta Nat 19/6-11
Junkl EXC-1 / CK / BT-3 SKK Österbybruk Nat 28/5-11
Junkl EXC-3 SKK Västerås Nat 17/4-11
Junkl EXC-2 SvVK Strängnäs Off 27/3-11