BADAVIE NIN-NIKITA

Tazillah Latif Farrukh x Badavie Zerinde

Vetkl EXC-3 SKK Öland Nat 8/9-19
Vetkl EXC-2 CK SKK Eskilstuna Nat 18/8-18
Vetkl EXC-2 SKK Göteborg Nord 6/1-18
Vetkl EXC-1 CK BT-4 SKK Eskilstuna Nat 19/8-17
Vetkl EXC SvVK Strömsholm Off 30/7-17
Vetkl EXC SvSR Strömsholm Off 29/7-17
Vetkl EXC-1 CK SKK Köping Int 22/7-17
Vetkl VG-2 SKK Norrköping Int 5/6-17
Vetkl EXC-1 CK SKK Norrköping Int 4/6-17
Vetkl EXC-1 CK SKK Strängnäs Int 11/3-17
Vetkl EXC-1 CK SKK Göteborg Int 5/1-17
Vetkl VG-4 SKK Stockholm Int 4/12-16
Chkl EXC-2 CK BT-3 SKK Eskilstuna Nat 20/8-16
Chkl EXC SvSR Strömsholm Off 30/7-16
Chkl EXC SKK Köping Int 23/7-16
Chkl EXC SKK Göteborg Int 9/1-16
Chkl EXC SKK Stockholm Int 12/12-15
Chkl EXC-4 CK SKK Eskilstuna Nat 15/8-15
Chkl EXC SvVK Strömsholm Off 26/7-15
Chkl EXC SKK Göteborg Int 4/1-15
Chkl EXC SKK Göteborg Int 3/1-15
Chkl EXC SKK Stockholm Int 14/12-14
Chkl EXC-2 SKK Eskilstuna Nat 16/8-14
Chkl EXC SvSR Tammsvik Off 26/7-14
Chkl EXC SKK Strängnäs Int 7/3-14
Chkl EXC SKK Göteborg Int 6/4-14
Chkl EXC-4 / CK SKK Göteborg Int 5/1-14
Chkl EXC-4 / CK SKK Eskilstuna Int 17/8-13
Chkl EXC-3 / CK / BT-4 SKK Ransäter Int 27/7-13
Chkl EXC SvVK Tånga Hed Off 16/6-13
Chkl EXC-4 SvVK Tånga Hed Off 15/6-13
Chkl EXC SKK Strängnäs Int 9/3-13
Chkl EXC-4 SKK Göteborg Int 4/1-13
Chkl EXC SKK Göteborg Int 3/1-13
Chkl EXC SKK Stockholm Int 16/12-12
Chkl EXC SKK Eskilstuna Int 18/8-12
Chkl EXC-3 / CK / BT-3 SKK Köping Int 22/7-12
Chkl EXC-4 SKK Avesta Int 17/6-12
Chkl EXC / CK SKK Göteborg Int 6/1-12
Chkl EXC-4 / CK SKK Göteborg Int 5/1-12
Chkl EXC-3 / CK SvVK Vallentuna Off 16/10-11
Chkl EXC-2 / CK SKK Norrköping Int 21/8-11
Chkl EXC-1 / CK / BT-3 SKK Eskilstuna Int 20/8-11
Chkl VG SKK Ransäter Int 30/7-11
Chkl VG SKK Ransäter Int 29/7-11
Chkl VG SKK Köping Int 23/7-11
Chkl 4 SKK Göteborg Int 9/1-11
Ökl 1-1 / CK / BT-2 / CERT / CHAMPIONAT SvVK Göteborg Off 7/1-11
Ökl 1 SKK Stockholm Int 18/12-10
Ukl 1-4 / HP SvVK Helsingborg Off 11/9-10
Ukl 1-1 / HP SKK Eskilstuna Int 21/8-10
Ukl 1 SvVK Lövudden Off 1/8-10
Ukl 1-1 / CK / BT-R SKK Köping Int 24/7-10
Ukl EXC-2 WDS Herning, Danmark 26/6-10
Ukl 1-1 / CK SKK Österbybruk Int 30/5-10
Junkl 1-1 / CK SKK Stockholm Int 13/12-09
Junkl 1-3 / HP SvVK Hågelby Off 18/10-09
Junkl 1-1 / CK / BT-2 / CERT SKK Nyköping Nat 15/8-09
Junkl 1-1 / CK / BT-4 / CERT SKK Askersund Nat 8/8-09
Junkl 1-2 SKK Ransäter Int 26/7-09
Junkl 1-1 / CK SKK Köping Int 18/7-09
Valp 1 / HP / BIR BIS-R VALP SKK Österbybruk Int 24/5-09
Valp 1 / HP / BIR VALP SKK Stockholm Int 12/4-09