BARAKISCH QEISI AQEL

Volante's Zirocco x C'est Esmera Harmony Of Barakisch

Vetkl VG-2 SKK Alfta Nat 9/7-17
Vetkl EXC-2 SvSR Alfta Off 10/7-16
Vetkl EXC-4 SvVK Timrå Off 11/10-15
Vetkl EXC-1 CK SKK Högbo Bruk Int 13/9-15
Vetkl VG-1 SKK Svenstavik Int 2/8-15
Vetkl VG-2 SvVK Svenstavik Off 1/8-15
Vetkl EXC SvSR Strömsholm Off 25/7-15
Vetkl EXC-2 SKK Avesta Nat 14/6-15
Vetkl VG-3 SvVK Vallentuna Off 19/10-14
Vetkl EXC-2 CK SKK Svenstavik Nat 3/8-14
Vetkl EXC-1 CK BT-4 SvVK Svenstavik Off 2/8-14
Vetkl EXC-2 SvSR Alfta Off 13/7-14
Vetkl EXC-1 SKK Alfta Nat 12/7-14
Vetkl EXC-1 SKK Österbybruk Int 25/5-14
Vetkl 3 SvSR Söderhamn Inoff 10/5-14
Vetkl EXC-1 CK SKK Sundsvall Nat 12/4-14
Vetkl EXC-2 SKK Högbo Bruk Int 8/9-13
Vetkl EXC-2 SKK Alfta Nat 7/7-13
Vetkl OPL SvSR Söderhamn Inoff 11/5-13
Ökl OPL SvSR Söderhamn Inoff 12/5-12
Ökl EXC SvVK Sundsvall Off 9/10-11
Ökl VG SvSR Lövudden Off 24/7-11
Ökl VG SKK Avesta Nat 19/6-11
Ökl 4 / HP SvSR Söderhamn Inoff 4/6-11
Ökl 1-2 SKK Högbo Bruk Int 5/9-10
Ökl 1-5 SKK Svenstavik Int 8/8-10
Ökl 1-2 / CK SvVK Svenstavik Off 7/8-10
Ökl 2 SvVK Lövudden Off 1/8-10
Ökl 2 SvSR Lövudden Off 30-31/7-10
Ökl 1-2 SKK Sundsvall Nat 23/5-10
Ökl 2 SvVK Sundsvall Off 22/5-10
Ökl 1-2 SKK Sundsvall Int 3/10-09
Ökl 1-2 SvVK Högbo Bruk Off 6/9-09
Ökl 1-4 / CK SKK Högbo Bruk Int 5/9-09
Ökl 1-2 / CK / BT-4 SvVK Lövudden Off 26/7-09
Ökl 1 SvSR Lövudden Off 25/7-09
Ökl 1 SKK Alfta Nat 11/7-09
Ökl 1 SvSR Österbybruk Off 23/5-09
Ökl 2 SKK Sundsvall Int 11/10-08
Ökl 1-1 / CK SKK Högbo Bruk Int 7/9-08
Ökl 1-3 SvVK Högbo Bruk Off 6/9-08
Ökl 2 SKK Alfta Int 19/7-08
Ökl 1-1 / CK / BT-3 / CERT SKK Avesta Int 15/6-08
Ökl 1-4 SKK Västerås Nat 20/4-08
Ökl 3 SKK Högbo Bruk Int 2/9-07
Ökl 2 SvVK Högbo Bruk 1/9-07
Ökl 1-4 SKK Alfta Nat 14/7-07
Ökl 1 SKK Österbybruk Int 13/5-07
Valp 1 / HP / BIM VALP SvVK Högbo Bruk Off 4/9-05