BARAKISCH QABIL ADVIE

Volante's Zirocco x C'est Esmera Harmony Of Barakisch

Vetkl EXC-3 CK SvVK Ronneby Off 11/8-18
Vetkl EXC-1 CK SvVK Strömsholm Off 30/7-17
Vetkl EXC-3 SvSR Strömsholm Off 29/7-17
Vetkl EXC-1 CK BT-2 SvVK Hässleholm Off 20/5-17
Vetkl EXC-3 / Avelsgrupp 1 HP SvVK Lund Off 11/9-16
Vetkl EXC-4 CK SvVK Strömsholm Off 31/7-16
Vetkl EXC-2 CK / BIS SLÄTHÅR SvSR Strömsholm Off 30/7-16
Vetkl EXC-1 CK BT-4 SKK Tvååker Int 8/7-16
Vetkl EXC-2 SKK Hässleholm Int 21/5-16
Vetkl EXC-1 CK / KLUBBDIPLOM / BIM VETERAN SvSR Landskrona Off 15/5-16
Vetkl EXC-2 CK SvVK Landskrona Off 14/5-16
Vetkl EXC-1 CK BT-4 / BIM VETERAN SvVK Lund Off 13/9-15
Vetkl EXC-1 CK SKK Eslöv Nat 12/9-15
Vetkl EXC-1 CK BT-2 / BIS VETERAN / BIS SLÄTHÅR SvSR Strömsholm Off 25/7-15
Vetkl EXC-1 CK BT-4 / BIS VETERAN SvSR Gammelkroppa Off 11/7-15
Vetkl EXC-1 CK BT-2 SvVK Munka Ljungby Off 9/5-15
ÅRETS SALUKI TIK #2 2014
Vetkl EXC-1 CK BT-4 SKK Växjö Int 2/11-14
Vetkl EXC-1 CK SvVK Lund Off 13/9-14
Vetkl EXC-1 CK BT-2 / BIM VETERAN SvVK Tammsvik Off 27/7-14
Vetkl EXC-1 CK BIR / BIS SENIOR / BIS SLÄTHÅR SvSR Tammsvik Off 26/7-14
Vetkl EXC-4 CK SvSR Ljungbyhed Off 1/6-14
Vetkl EXC-1 CK BT-3 / CLUB VETERAN WINNER 2014 / BIM VETERAN SvVK Ljungbyhed Off 30/5-14
Vetkl EXC-1 CK SKK Hässleholm Int 18/5-14
Vetkl EXC-1 / CK / BIM SKK Malmö Int 22/3-14
ÅRETS SALUKI TIK #14 2013
Senkl 1 / HP / BIM / BIS SENIOR SVSR Torslanda Inoff 19/10-13
Vetkl EXC-1 / CK / BT-4 SKK Växjö Int 1/11-13
Vetkl EXC-1 / CK / BT-3 SvVK Laröd Off 15/9-13
Vetkl EXC-2 / CK SKK Sofiero Int 14/9-13
Vetkl EXC-1 / CK / BIR VETERAN SKK Hässleholm Nat 19/5-13
Vetkl EXC-1 / CK / BT-4 / BIM VETERAN SvVK Ljungbyhed Off 4/5-13
ÅRETS SALUKI AVELSTIK #15 2012
Avelsgrupp 2 / HP SKK Tvååker Nat 7/7-12
Chkl EXC-1 / CK / BIR / CACIB SKK Tvååker Int 6/7-12
Chkl EXC-4 / CK SvVK Helsingborg Off 11/9-11
Chkl OPL / CK SvVK Axevalla Off 20/11-10
Chkl 1 / CK / BIM / CACIB SKK Växjö Int 6/11-10
Chkl OPL SKK Helsingborg Int 12/9-10
Chkl OPL / CK SvVK Helsingborg Off 11/9-10
Chkl 2 / CK / BT-4 SKK Tvååker Int 9/7-10
Chkl 3 / CK SKK Borås Nat 4/7-10
Chkl 3 / CK SvSR Tångahed Off 13/6-10
Chkl 1 / CK / BIM SvVK Tångahed Off 12/6-10
Chkl 3 / CK SKK Hässleholm Int 22/5-10
Chkl 3 / HP SvSR Backagården Inoff 16/5-10
Chkl 3 / CK SvVK Backagården Off 15/5-10
ÅRETS SALUKI TIK #2 - 2009
Chkl 3 / CK SvVK Helsingborg Off 13/9-09
Chkl 1 / CK / BIR / BIG-R SKK Helsingborg Nat 12/9-09
Chkl 1 / CK / BIR / BIS-2 SvVK Lövudden Off 26/7-09
Chkl 3 / CK / BIS SLÄTHÅR / BIS RÖRELSER SvSR Lövudden Off 25/7-09
Chkl 1 / HP / BT-3 SvSR Tångahed Inoff 14/6-09
Chkl 1 / CK / BT-3 SvSR Österbybruk Off 23/5-09
ÅRETS SALUKI TIK #11 - 2008
Chkl 2 / HP / BT-3 SvSR Lekåsa Inoff 25/10-08 
Chkl 3 SKK Helsingborg Int 14/9-08
Ökl 1-1 / CK / BIM / CERT / CHAMPIONAT SvVK Helsingborg Off 13/9-08
Ökl 1-3 / CK SvSR Ransäter Off 28/7-08
Ökl 1-5 / CK SvVK Lövudden Off 13/7-08
Ökl 1-1 / CK / BIM / CERT SvSR Lövudden Off 12/7-08
Ökl 2 / HP SvSR Bosjökloster Inoff 25/5-08
Ökl 1-2 / CK / BT-2 SvVK Bosjökloster Off 24/5-08
Ökl 1-5 SKK Ronneby Int 11/8-07
Ökl 2 / HP SvSR Bosjökloster Inoff 3/6-07
Ökl 1-1 / CK / BT-3 SvVK Bosjökloster Off 2/6-07
Ökl 1-3 / CK SKK Hässleholm Nat 19/5-07
Ökl 1-3 / CK SKK Hässleholm Int 18/5-07
Ökl 1-2 / CK / BT-3 SKK Österbybruk Int 13/5-07
Ökl 1-1 / CK / BIR / CERT SvSR Österbybruk Off 12/5-07
Ukl 1-1 / HP SKK Stockholm Int 9/12-06
Ukl 1-2 / CK SvVK Helsingborg Off 9/9-06
Ukl 1-3 SvVK Tångahed Off 17/6-06
Ukl 1-2 / HP SvSR Bosjökloster Off 14/5-06
Ukl 1-1 / CK / BIR UNGHUND SvVK Bosjökloster Off 13/5-06
Junkl 1-1 / CK SKK Malmö Int 18/3-06
Valp 1 / HP / BIR VALP SKK Helsingborg Nat 10/9-05
Valp 1 / HP / BIR BIS-R VALP SKK Ronneby Nat 6/8-05